Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

14:24  |  03/08/2020

Data i hora oficial

El temps

Comunicació del canvi de titularitat

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

 

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.


QUI HO POT DEMANAR

Tant el transmitent com el nou titular.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.
Pot consultar aquesta ordenança a l'apartat "Informació relacionada", situat al final d'aquesta pàgina.

NORMATIVA

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
• Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
• Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
• Ordenances municipals.


Com iniciar el tràmit


Internet

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la comunicació del canvi de titularitat de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 - Enviar un correu electrònic a l'OAC per demanar el document de liquidació tributaria. Indicant el tràmit que es vol fer i adjuntant la taxa de l'activitat.

2 - Realitzar el pagament de la liquidació tributaria. (Mitjançant transferència bancària o a travès de la nostra web)

3 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que podeu trobar al final d’aquesta plana.

4 – Iniciar el tràmit de forma telemàtica seguint l’enllaç del tràmit (amb certificat digital).

5 – Emplenar les dades corresponents.

6 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 3), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

Presencial

 • OAC (OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Horari de registre d’entrada de documents:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

[Com a mínim en format digital]

 

 1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvi) que habilita per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat que inclou la Declaració responsable següent:

 

 • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular com pel nou, seguint el model proposat
 • Que les dades consignades en la Comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
 • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

 

 2. Certificat tècnic, signat per un tècnic competent, que acrediti que l'activitat i les instal·lacions compleixen amb la normativa que li és d'aplicació i no hi ha hagut cap canvi respecte a la llicència inicialment atorgada.

 

3. Justificant del pagament de la taxa.

 

4. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si s'escau).

 

5. Declaració responsable del tècnic competent.

 

6. Qüestionari de l'activitat.

 

7. Declaració de no obres.

 

8. Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 

 

 Informació relacionada


Data de modificació: 07/06/2019 12:41:14