Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

05:01  |  04/08/2020

Data i hora oficial

El temps

Llicència obra major

Estan subjectes a prèvia llicència, els actes d’edificació i ús del sòl, assenyalats a l’article 1 del Reglament de disciplina urbanística

 

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES:

Sobre l’import del pressupost del cost real de l’obra, sense IVA, cal abonar:

 • el 4% d’impostos sobre construccions, instal·lacions o obra, segons ordenança fiscal número 5 que podeu consultar clicant aquí.
 • més el 1,5% de taxa per llicència, amb un import mínim, segons ordenança fiscal número 10 que podeu consultar clicant aquí.

 

En cas d’haver ocupació de la via pública, cal demanar-ho de manera independent:

 • Sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública. Tarifes per ocupació de la via pública subjecte a l'ordenança fiscal número 18 que podeu consultar clicant aquí.

 

Cal abonar, d’acord al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), les fiances següents:

 

 • 11 EUR/tona, amb un mínim de 150 EUR, per respondre de la correcta eliminació de residus generats a l’obra, per un gestor autoritzat (Agència de Residus de Catalunya).


QUI HO POT DEMANAR

El titular de l'habitatge o el promotor de l'obra

QUAN ES POT DEMANAR

2 mesos

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

Positiu

NORMATIVA

La Llei 2/2002 , de 14 de març, d'urbanisme -amb les modificacions de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local- i el Decret 287/2003, de 4 de novembre, que aprova el reglament parcial de la Llei2/2002, de 14 de març d'urbanisme


Com iniciar el tràmit


Internet

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la sol·licitud de llicència d'obra major de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que trovareu al final d'aquesta plana.

2 - Anar al portal de tràmits seguint l’enllaç que hi ha més abaix.

3 - Anar a la secció de llicències d'urbanisme i clicar sobre el trámit corresponent.

4 – Emplenar les dades que siguin necessàries.

5 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 1), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

Presencial

 • OAC (OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Horari de registre d’entrada de documents:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Sol·licitud de llicència d'obra major.
 • Projecte tècnic de l'obra visat.
 • Estudi bàsic de seguretat i higiene.
 • Full d’estadística.
 • Alta cens impost activitats econòmiques contratista.
 • Full d'assumpció del contractista que executa l'obra.
 • Full d'assumpció de l'arquitecte.
 • Full d'assumpció de l'arquitecte tècnic.
 • Control de qualitat de l’arquitecte tècnic.
 • Projecte de telecomunicacions.
 • Contracte d’acceptació de la gestora de runes.
 • Document de pagament de la llicència.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 

Nota

Una vegada acabada l’obra, caldrà aportar la documentació següent :

 • Certificat de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació que acrediti el compliment de la normativa d’ICT
 • Documentació acreditativa d’alta o variació davant de la Gerència del Cadastre (còpia Model 902), que es pot tramitar a l’oficina de Gestió Tributària de Montmeló (carrer de Vic, 30)- Certificat original expedit per la Deixalleria o l’empresa autoritzada que ha rebut els residus
 • Document de pagament original de la fiança
 • Sol·licitud de transferència bancaria validada per l’entitat financera.


Observacions


S’haurà de demanar de manera independent:
Data de modificació: 05/08/2019 13:22:50