Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

10:51  |  18/08/2019

Data i hora oficial

El temps

Alta al padró d'habitants

Aquest procediment té per objecte donar d'alta en el padró d'habitants els nous residents en el municipi.

 

 


QUI HO POT DEMANAR

La persona interessada (persones majors d'edat que resideixin al municipi d'acord amb els requisits i documentació que més endavant s'assenyalen).
Els menors d'edat han d'estar representats pels seus pares o tutors legals.

Quasevol altra persona que vulgui fer l'alta ha d'aportar l'autorització escrita d'algun membre de la unitat familiar major d'edat i afectat pel tràmit

QUAN ES POT DEMANAR

En horari de l'Oficina d'atenció ciutadana a partir del moment que es resideixi al municipi

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

Immediat

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Gratuït

NORMATIVA

- Llei Reguladora de Bases de Règim Local 7/1985 de 2 d'Abril

- Reial Decret 2612/96 de 20 de Desembre que modifica el Reglament de Població i demarcació Territorial de les Entitats Locals


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Cal estar empadronat per tenir accés a alguns serveis públics i demanar documents oficials com ara DNI, passaport i altres).

 • Oficina d'atenció a la ciutadania
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Horari de registre d’entrada de documents:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

   • DNI, NIE, Passaport o carnet de conduir, vigents de les persones que s’empadronen

    • En cas de caducitat, aportar la documentació caducada original i la sol·licitud de renovació.

   • Llibre de Família dels menors d’edat sense DNI.

   • Contracte d’arrendament vigent (amb l'últim rebut si el contracte té més d'un any)

   • Escriptura de propietat de l’habitatge (o còpia simple).
   • En cas de no ser el titular de l’escriptura de propietat o del contracte de lloguer, serà necessari presentar una Autorització del titular de l'habitatge d’aquest, segons correspongui, adjuntant fotocòpia del seu DNI, passaport o NIE.

   • En cas que la persona demandant estigui separada o divorciada amb fills menors d'edat al seu càrrec, Conveni o Sentència judicial sobre la custòdia dels fills.

   • En cas que la persona demandant tingui al seu càrrec menors d'edat en adopció o acolliment, Resolució de l’organisme competent que atorgui la custòdia o pàtria potestat.

   • En cas que es vulgui empadronar a menors d'edat amb un sol dels progenitors, s’ha d’emplenar la corresponent Declaració responsable.
   • Autorització de representació per a trámits al padró municipal d'habitants. (En cas d'haver-hi representant)
Data de modificació: 16/07/2019 12:54:06