Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

21:41  |  10/07/2020

Data i hora oficial

El temps

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

 

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

 

D’activitat sotmesa a llicència ambiental:

 

La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.

 

La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

 

D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:

 

La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugi tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

 

En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

 • En tots els casos per determinar més clarament quines modificacions poden ser substancials o no substancials es pot consultar el següent document


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.

Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.

Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.

Documentació que cal tenir a l'activitat a disposició del personal inspector de l'Ajuntament. (Veure l'enllaç al final de la plana)

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 11.
Pot consultar aquesta ordenança a l'apartat "Informació relacionada", situat al final d'aquesta pàgina.

NORMATIVA

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
• Ordenances municipals


Com iniciar el tràmit


Internet

OBSERVACIONS

Podeu tramitar la comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat de forma telemàtica seguint els passos següents:

1 - Enviar un correu electrònic a l'OAC per demanar el document de liquidació tributaria. Indicant el tràmit que es vol fer i adjuntant el presupost de l'activitat.

2 - Realitzar el pagament de la liquidació tributaria. (Mitjançant transferència bancària o a travès de la nostra web)

3 – Descarregar i emplenar el formulari de sol·licitud que podeu trobar al final d’aquesta plana.

4 – Iniciar el tràmit de forma telemàtica seguint l’enllaç del tràmit (amb certificat digital).

5 – Emplenar les dades corresponents.

6 – Adjuntar la documentació necessaria per dur a terme al tràmit conjuntament amb el formulari de sol·licitud (descarregat i emplenat al pas 1), el qual, s’ha d’inserir com a formulari de sol·licitud.

Enllaç del tràmit:

Presencial

OBSERVACIONS

1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

2. En cas d’activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre.

 • OAC (OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Horari de registre d’entrada de documents:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

[Com a mínim en format digital]

 

 

 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
 • Certificació general tècnica acreditativa que l'activitat i les seves instal·lacions, s'ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada pel personal tècnic competent o bé ple director de l'execució del projecte.
 • Justificant del pagament de la taxa.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si s'escau).
 • Declaració responsable del tècnic competent.
 • Certificacions ambientals específiques favorables per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, alguna contaminació i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració.
 • Informe i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, en el cas d'activitats incloses ens els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
 • Declaració d'impacte ambiental, o informe d'impacte ambiental si escau.
 • Pla de dejeccions ramaderes, amb el conseqüent informe favorable pel Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en el qual s'empara.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 

 Informació relacionada


Data de modificació: 06/05/2019 12:28:38